MR

Alle scholen kennen een medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten ouders en leerkrachten van de school. De MR heeft een wettelijke status, welke zijn grondslag vind in de Wet Medezeggenschap op School (WMS). De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bevoegd gezag over diverse maar veelal beleidsmatige zaken die betrekking hebben op school. Ook heeft de MR informatierecht en in een aantal vastgestelde zaken instemmingsrecht. Er vind tenminste zes maal per jaar overleg plaats met het bevoegd gezag daarnaast voorziet de MR zich van informatie door contact met een vertegenwoordiger van de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR).

De bezetting is zoveel mogelijk evenredig en bestaat uit een deel oudergeleding en een deel personeelsgeleding. De oudergeleding van de MR  worden voor een periode van ten hoogste twee termijnen van drie jaar aangesteld tijdens de ouder jaarvergadering. De leerkrachtengeleding word in overleg met bevoegd gezag en passend binnen het taakbeleid per nieuw schooljaar aangesteld. De taken en bevoegdheden van de MR staan beschreven in een medezeggenschapsreglement. De notulen van de MR zijn openbaar en liggen (met uitzondering van persoonsgevoelige informatie en delicate kwesties) ter inzage op school.

 

De MR op SWS De Sprang bestaat uit:

Voorzitter: Marjolein Duin-Heinen (ouder)

ouder: Remco Nollen

Leerkracht: Marion Merks

Leerkracht: Déwi Hoeve