Leerlingvolgsysteem

In alle groepen wordt gewerkt met het digitaal leerlingvolgsysteem Parnassys. Dit is een webbased leerlingvolg- en leerling administratie systeem in één. In dit systeem worden resultaten van toetsen, groepsen handelingsplannen, verslagen van afgenomen onderzoeken, verslagen van gesprekken, groeps- en/of leerlingbesprekingen enz. opgeslagen. Voor een goed leerlingvolgsysteem is het van groot belang dat gebruik gemaakt wordt van goed toets
materiaal.
Wij maken gebruik van methodegebonden toetsen en de z.g. CITO- toetsen. De toetsuitslagen van de Cito-toetsen worden in Parnassys verwerkt. De uitslagen worden door de leerkracht ingebracht in een teamvergadering, om z.s.m. hiaten en/of problemen op te sporen en aan te pakken.


De volgende Citotoetsen worden op onze school afgenomen.

In groep 1 en 2 nemen wij af: taal voor kleuters en rekenen voor kleuters. Hiernaast vullen wij observatielijsten in voor de kinderen in groep 1 en 2. Wij bekijken hoe de kinderen zich op de verschillende gebieden ontwikkelen, bijv. wat betreft motoriek, taalontwikkeling, gedrag, voorbereidend rekenen en expressie. We maken hierbij gebruik van ‘Kleuterplein’.
In de groepen 3 t/m 8 worden de Cito-toetsen: DMT en AVI (technisch lezen), spelling, rekenen en
begrijpend lezen afgenomen. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling maken we gebruik van “ZIEN”, dit is een onderdeel van Parnassys. In groep 7 wordt de entreetoets afgenomen.
De entreetoets is een toets die hiaten in de leerstof opspoort. In groep 8 wordt de CITO eindtoets afgenomen. Bij de overgang van uw kind van de basisschool naar het voortgezet onderwijs of naar een andere basisschool stelt de school een onderwijskundig rapport op. De ontvangende school krijgt een afschrift van dit rapport.