Op SWS De Sprang werken we vanuit een positief pedagogisch klimaat. Het basisvertrouwen tussen leerkracht en leerling moet goed zijn. Van daaruit kan een goede leerhouding gevormd worden. Ieder mens is gebouwd om zichzelf te ontwikkelen en heeft een natuurlijke behoefte aan relatie, autonomie en competentie.

Onze leerlingen leren beseffen dat ze zelf invloed hebben op hun eigen leerproces en daarbij niet (alleen) afhankelijk zijn van hun leerkrachten. Ons onderwijs richten we zo in, dat de betrokkenheid van leerlingen optimaal is en het eigen initiatief voldoende ruimte krijgt, zodat de sterke kanten van de leerlingen naar boven komen. Omdat leren niet alleen binnen de school plaatsvindt worden ouders optimaal betrokken bij de school.

De taak van de leerkracht is te zorgen voor uitdagend onderwijs. Elke leerling heeft eigen mogelijkheden en talenten. Het afstemmen op onderwijsbehoeften is een belangrijke voorwaarde om leerlingen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Een goede zorgstructuur zorgt voor een passend onderwijsaanbod voor iedere leerling. We bieden ontdekkend en onderzoekend leren aan met behulp van de methode DaVinci, waarbij leerlingen hun eigen onderzoeksvragen stellen.

Leerkrachten werken eraan een schoolklimaat te realiseren, waarin leerlingen zich veilig en geborgen voelen. Normen en waarden zijn de basis voor de omgang met elkaar. Respect voor de ander is op onze school een leidend principe. We gaan uit van een aantal basisafspraken die duidelijk weergeven wat we op school verwachten over de manier waarop we met elkaar (leerlingen, leerkrachten en ouders) en elkaars bezittingen omgaan. Feesten en vieringen worden georganiseerd om sociale verbondenheid te versterken en identiteit uit te dragen.

Er is op De Sprang veel aandacht voor een sterk didactisch klimaat. Het onderwijs sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van de leerling. Door handelingsgericht te werken zorgt de school voor een ononderbroken ontwikkeling. Er is sprake van een leerklimaat dat leren mogelijk maakt. De school zorgt voor voldoende ondersteuning en uitdaging. In het schoolondersteuningsprofiel is beschreven op welke wijze de basisondersteuning wordt vormgegeven en hoe aanvullende ondersteuning wordt geboden of geboden zal gaan worden (bijlage 2). De leraren gebruiken coöperatieve werkvormen en actieve werkvormen (bewegend leren) zodat leerlingen betrokken zijn en van en met elkaar leren.

Op de weg naar kindgericht onderwijs is er een verschuiving van traditioneel onderwijs via adaptief onderwijs naar flexibel onderwijs. Voor De Sprang betekent dat o.a. het volgende:

  • Naast aandacht voor leerstof is er ook aandacht voor persoonsvorming
  • Leraar organiseert en coacht de leerlingen op zelfsturing
  • Leerlingen medeverantwoordelijk, gedeeld eigenaarschap
  • Coachgesprekken
  • Coöperatieve werkvormen als middel om samenwerkingsvaardigheden te ontwikkelen
  • Expliciete directe instructiemodel als werkwijze om ruimte te geven aan verschillen
  • Er wordt vrij met de methode omgegaan; leerlijnen zijn leidend
  • Zelfstandig werken en weektaak om zelfstandigheid te bevorderen
  • Naast summatieve toetsen ook formatieve toetsen
  • Het standaard rapport uitbreiden met een portfolio
Wanneer een kind voelt ‘ik mag er zijn’ en zich aangesproken voelt
in zijn/haar eigen identiteit, kan het groeien.